Pasadena Fair Grounds

7902 Fairmont Parway, Houston, Texas 77502