51st Turbomachinery Symposium & 38th Pump Symposia