Agilitas Energy enters Texas market, acquires energy storage portfolio totaling $75 million