Sasol, INEOS to build new HDPE plant in LaPorte, Texas