EIA: Higher U.S. crude output to cap oil prices through 2018