OxyChem, Mexichem break ground on $1B ethylene cracker, more news